Actele necesare pentru emiterea Autorizatiei de Construire

- Cerere tip completata integral si corect;
- Borderou;
- Certificat de urbanism+planurile anexa (copie);
- Act de proprietate (copie legalizata);
- Extras de carte funciară pentru informare pe luna in curs (original)
- Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan – 2 ex. (originale)
- Avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

- Devizul estimativ al lucrarilor:
Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire (P.A.C.) intocmita in conformitate cu Anexa 1 (continutul-cadru) din Legea nr. 50/1991, republicata:
• plan de situatie redactat pe suportul planului cadastral;
• memoriu de arhitectura+planse;
• memoriu de rezistenta+planse+referat de verificare+copie legitimatie verificator MLPAT;
• memoriu de instalatii electrice+planse+tablou general;
• memoriu de instalatii termice+planse;
• memoriu de instalatii sanitare+planse;

Pentru constructiile care depasesc P+1E este obligatorie verificarea pe instalatii (verificatori MLPAT).

- Taxa pentru autorizatia de construire:
• 0,5% din valoarea estimata a investitiei – pt locuinte;
• 1% din valoarea estimata – pt alte destinatii;

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni