Informaţii privind sursa de finanţare a proiectului:

Numărul apelului de proiecte POR//2016/3/3.1/A/1
Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Programul operațional PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa prioritară 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții POR 2014-2020 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv Specific Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
Operațiunea OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE

Informații


Programul de finanţare pe care Primăria oraşului Otopeni l-a accesat pentru implementarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe este REGIO - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Obiectiv specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operaţiunea A – clădiri rezidenţale .

Blocuri de locuințe

În cadrul acestui proiect, sunt incluse următoarele blocuri de locuinţe din oraşul Otopeni:


bloc

1. Blocul de locuinţă

Strada 23 August, nr. 14B, bloc P31, scara 1-2, Oraș Otopeni, Județ Ilfov

bloc

2. Blocul de locuinţă

Strada Lacul Ursului, nr. 2, bloc P 1, scara 1-2, Oraș Otopeni, Județ Ilfov

Obiective


Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă Creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe din orasul Otopeni și îmbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante. Astfel, proiectul va contribui la creșterea calității vieții prin scăderea costurilor de întreținere pentru încălzire si a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie si păstrarea valorii arhitecturale.

Realizarea obiectivului proiectului se va efectua în contextul îndeplinirii obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020, respectiv creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific al Axei prioritare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectiv al priorității de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice ale proiectului, în contextul priorității de investiții 3.1:

 • Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp arie utilă;
 • Lucrări de anvelopare și termoizolare a unui număr de 6 blocuri de locuințe colective;
 • Îmbunătățirea condițiilor de confort interior a 194 apartamente;
 • Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, eficienţei utilizării fondurilor publice (europene si nationale) în cadrul procesului de achiziții publice;

Proiectul de față – prin investițiile pe care le vizează - își aduce aportul la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon presupuse de Axa 3 și la obiectivul specific al priorității de investiții 3.1 și răspunde obiectivelor strategice şi priorităţilor de dezvoltare strategică ale orasului Otopeni.

Aceste obiective specifice respectă cele trei teme orizontale agreate la nivelul Uniunii Europene, legislația în domeniul protecției mediului, eficienței energetice și egalității de șanse, precum și în domeniul achizițiilor publice. Aceste aspecte vor fi demonstrate pe parcursul acestei cereri de finanțare. Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare durabilă a UE și a următoarelor priorității cheie:

 • Eficiența resurselor

  Proiectul implementează măsuri de îmbunătățirea a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura realizată prin proiect și echipamentele achiziționate;

 • Calitatea aerului

  Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurăror prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi;

 • Rezistența la dezastru

  Proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptate la acestea al investițiilor realizate ca urmare a implementării proiectului;

 • Promovarea egalității de gen și nediscriminare

  Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea şi, în contextul acestui proiect, identifică potenţiale aspecte legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse și tratament între persoane independent de sex, de originea, religia sau convingerile lor, de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

Surse de finanţare ale proiectului

Bugetul proiectului este de 2,012,609.80lei total eligibil si 273,533.17lei total neeligibil.


SURSE DE FINANTARE VALOARE
I.Valoarea totala a cererii de finantare, din care: 2,286,142.97
a.Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent 273,533.17
b.Valoarea totala eligibila 2,012,609.80
II.Contributia propiem din care 1,078,577.09
a.Contributia solicitatului la cheltuieli eligibile, inclusiv
TVA aferent
805,043.92
b.Contributia solicitatului la cheltuieli neeligibile, inclusiv
TVA aferent
273,533.17
c.Autofinantarea proiectului (numai pentru proiectele
generatoare de venit)
III. Asistenta Financiara Nerambursabila solicitata 1,207,565.88

Componenta 1.Blocul de locuita-
Strada 23 August, nr. 14B, bloc P31, scara 1-2,
Oraș Otopeni, Județ Ilfov


Scurta descriere a investitiei

Situația actuală a componentei nr.1

Din punct de vedere structural cladirea este formata dintr-un singur tronson. Structura de rezistenta a constructiei este de tip cadre cu stalpi, grinzi si plansee din B.A., acoperisul fiid realizat pe structura din lemn si grinzi din B.A.. Anvelopanta este realizata din zidarie de BCA cu grosimi diferite si tencuiala decorativa de exterior.

Incalzirea apartamentelor si prepararea apei calde menajere se realizeaza cu centrale de apartament-murale cu gaz metan in proportie de 100%.

Circulatia verticala se realizeaza prin 2 scari din beton armat avand treptele finisate cu mozaic rezistent la uzura.

Utilități existente
Imobilul este racordat la utilitățile stradale existente:

 • Electricitate
 • Rețea de gaz natural
 • Alimentare apa curentă
 • Rețea de telefonie și date
 • Canalizare

Obiectivul investiției

Obiectivul investitiei il reprezinta lucrarile de reparatie la nivelul acoperisului si al fatadelor acolo unde este cazul, precum si lucrarile de anvelopare si termoizolare a imobilului de locuinte colective de la adresa str. 23 August, nr.14B, bl. P31.

Toate lucrarile vor avea la baza recomandarile si solutiile tehnice stabilite prin expertiza tehnica de rezistenta si auditul energetic si se vor realiza etapizat astfel incat activitatea locatarilor sa fie afectata cat mai putin .

Pentru o mai buna intelegere si structurare a investitiei in cadrul prezentei documentatii, s-a optat pentru urmatoarea structurare pe obiecte:

OBIECT 1:

Lucrări la acoperiș

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare înlocuirii acoperișului existent și a sistemului de preluare a apelor pluviale și termoizolarea ulterioară a noii invelitori

OBIECT 2:

Lucrări la fațada locuinte și spații comune

Incluzand totalitatea lucrărilor necesare termoizolării fațadei clădirii, inlocuirii tâmplăriei actuale și alte lucrări conexe

Componenta 2.Blocul de locuinţă –
Strada Lacul Ursului, nr. 2, bloc P1, scara 1-2,
Oraș Otopeni, Județ Ilfov


Scurtă descriere a investiției

Situația actuală a componentei nr.2

Din punct de vedere structural cladirea este formata dintr-un singur tronson. Structura de rezistenta a constructiei este de tip cadre cu stalpi, grinzi si plansee din B.A., acoperisul fiid realizat pe structura din lemn si grinzi din B.A.Anvelopanta este realizata din zidarie de BCA cu grosimi diferite si tencuiala decorativa de exterior.

Incalzirea apartamentelor si prepararea apei calde menajere se realizeaza cu centrale de apartament-murale cu gaz metan in proportie de 100%.

Utilităţi existente
Imobilul este racordat la utilităţile stradale existente:

 • Electricitate
 • Reţea de gaz natural
 • Alimentare apă curentă
 • Reţea de telefonie şi date
 • Canalizare

Obiectivul investiţiei

Obiectivul investiţieiil reprezintă lucrările de reparație la nivelul acoperișului și al fațadelor acolo unde este cazul, precum si lucrările de anvelopare și termoizolare a imobilului de locuințe colective de la adresa str. Lacul Ursului, nr. 2, bl. P1.

Toate lucrările vor avea la baza recomandările şi soluţiile tehnice stabilite prin expertiză tehnică de rezistenţă şi auditul energetic şi se vor realiza etapizat astfel încât activitatea locatarilor să fie afectată cât mai puţin .

Pentru o mai bună înţelegere şi structurare a investiţie, s-a optat pentru următoarea structurare pe obiecte:

OBIECT 1:

Lucrări la acoperiș

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare înlocuirii acoperișului existent și a sistemului de preluare a apelor pluviale și termoizolarea ulterioară a noii invelitori.

OBIECT 2:

Lucrări la fațada locuințe și spatii commune

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare termoizolării fațadei clădirii, inlocuirii tâmplăriei actuale și alte lucrări conexe.

DE CE INVESTIM ÎN REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINȚEI?


Odată cu reabilitarea blocurilor, facturile la întreținere ale locatarilor din blocurile reabilitatea vor putea scădea cu până la 40%!

 • Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 • Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
 • Izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
 • Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor
 • Izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
 • Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor
 • Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz.
 • Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
 • Demontarea instalaţiilor şi echipamentelor aflate pe faţadele şi terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
 • Repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.

Pierderile energetice ale unui bloc de locuințe nereabilitat

Demontarea instalaţiilor şi echipamentelor aflate pe faţadele şi terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

Repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.

 • Ce înseamnă izolare termică bună?

  Izolația este caracteristica principală pentru toate materialele cu o rezistenta mare la pierderile de căldură! Astfel, în urma reabilitării termice a locuințelor vom scădea necesarul de încălzire/răcire concomitent cu reducerea emisiilor poluante.În cea mai mare parte a clădirilor, pierderile de energie sunt datorate anvelopelor (învelișurilor) necorespunzatoare realizate între anii 1950 – 1990. Aceste includ pereții, podelele, acoperișurile, ușile și ferestrel și, din punct de vedere termic, au ca efect consumuri energetice deosebit de mari şi implicit emisii poluante de gaze cu efect de seră.

 • Izolarea termică a pereţilor exteriori

  Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori – partea opacă, se realizează de regulă la partea exterioară a acestora, cu tehnologii bine puse la punct şi verificate de-a lungul anilor. Materialele şi sistemele izolante utilizate trebuie să fie însoţite de declaraţii de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii. Deasemenea, foarte importantă este vopsirea fațadelor exterioare, având caracteristica fie de reflectare, fie de absorbție a razelor solare. Albul și culorile deschise sunt reflectorizante, iar negrul și culorile închise absorb lumina de la soare.

 • Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic.

  Ferestrele şi uşile exterioare au un rol deosebit de important în asigurarea unei performanţe termice superioare a clădirilor, deoarece constituie, atât pe timp de iarnă cât şi pe timp de vară, zone de mari schimburi termice, între interiorul şi exteriorul clădirii.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.