Politica de confidenţialitate și protecție 

a datelor cu caracter personal

 

Primăria Orașului Otopeni pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice dedicate protejării confidențialității informațiilor și datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Aceste măsuri se actualizează și testează regulat pentru prevenirea riscurilor de incidente legate de accesul neautorizat la informațiile confidențiale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestită Primăria Orașului Otopeni, în conformitate cu obligațiile care decurg din prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Datele cu caracter personal înregistrate fac obiectul Regulamentului UE nr. 2016/679, în baza Legii 190/2018 și Legii 363/2018. De asemenea, se pun în aplicare condiții specifice activităților de prelucrare având ca temei juridic îndeplinirea unor obligații legale conform Legii 227/2015 actualizate (Codul Fiscal), Legii 207/2015 actualizate (Codul de Procedură Fiscală), Legii 82/1991 actualizate (Legea Contabilității), Legii 16/1996 actualizate (Legea Arhivelor Naționale), Legii 53/2003 (Codul Muncii).

De asemenea, în anumite situații, prelucrarea este necesară în scopul protejării intereselor vitale ale cetățenilor sau pentru îndeplinirea unor obligații contractuale legate de furnizarea serviciilor publice, care determină în ansamblu contextul privind temeiul prelucrării, scopul, volumul de date cu caracter personal, natura acestora, durata prelucrării, exercitarea drepturilor persoanelor vizate și transferurile transfrontaliere.  

1. Ce informaţii colectăm, în ce scopuri şi prin ce mijloace tehnice?

Informaţiile pe care le introduceţi în formularele puse la dispoziția dumneavoastră de Primăria Orașului Otopeni sau cele furnizate direct de dumneavoastră sunt colectate și stocate. Informaţiile pe care le furnizaţi pot fi puse la dispoziţia unor terți, în funcție de serviciile solicitate de dumneavoastră. 

Datele personale includ fără a se limita la numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu, Codul Numeric Personal, data nașterii, detaliile de contact care pot cuprinde adresa de e-mail şi numărul de telefon, starea civilă, seria și numărul actului de identitate, imaginea, etnia, detalii despre proprietățile mobile și imobile deținute, informații privind starea materială, detalii bancare, membrii familiei, apartenență politică și sindicală, starea de sănătate, cazierul judiciar, detalii legate de permisul de conducere, istoricul contractelor de muncă, al educației, etc. 

Detaliile privind organizaţia dumneavoastră pot include denumirea acesteia, departamentul pentru care ați lucrat și pentru care lucraţi în prezent, adresa dumneavoastră administrativă, tipul de relaţie cu organizaţia (de exemplu, calitatea de angajat, asociat, etc.), atribuţiile şi funcţia dumneavoastră. 

Informaţiile obţinute din partea organizaţiei dumneavoastră sau de la alți terți fac obiectul reglementărilor privind transferul datelor cu caracter personal. De asemenea, în anumite situații prevăzute expres de legi speciale, putem obține informații și din alte surse, fie instituții ale statului, fie organizații și entități private sau persoane fizice, care ne pun la dispoziție voluntar date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră. 

Scopurile activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal se încadrează în prevederile legilor speciale privind furnizarea serviciilor publice și pot viza:

 • Evidența populației și stare civilă;
 • Registrul electoral,evidența electorală;
 • Evidența și încasarea taxelor și impozitelor locale;
 • Protecția și asistența socială, autoritatea tutelară;
 • Asistența medicală;
 • Paza și ordinea publică, prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 
 • Registratura;
 • Soluționarea petițiilor/sesizărilor;
 • Emiterea autorizațiilor/licențelor, inclusiv piață agroalimentară și activități comerciale; 
 • Fondul funciar, registrul agricol;
 • Serviciile de cadastru, urbanism, disciplină în construcții și amenajarea teritoriului;
 • Servicii de recrutare, angajare și administrare a resurselor umane;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă, investiții și achiziții publice;
 • Serviciile publice de transport local;
 • Serviciile publice de apă-canal, salubrizare;
 • Constatarea și sancționarea contravențiilor, amenzi contravenționale;
 • Munca în folosul comunității;
 • Colectarea debitelor/recuperarea creanțelor;
 • Serviciile de consiliere legală și reprezentare în justiție;
 • Gestionarea declarațiilor de avere și interese;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea spațiilor și bunurilor proprietate publică a Orașului Otopeni;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea spațiilor și bunurilor proprietate privată a Orașului Otopeni;
 • Publicitatea privind terenurile situate în extravilan;
 • Situațiile de urgență;
 • Serviciile de statistică și arhivare.

 Primăria Orașului Otopeni colectează și stochează informaţiile dumneavoastră cu caracter personal în sisteme informatice securizate, protejate cu măsuri tehnice și organizatorice privind accesul neautorizat, împotriva virușilor informatici și atacurilor cibernetice și de prevenire a daunelor produse de eventuale fluctuații de tensiune electrică. 

Buna funcționare a acestora este monitorizată continuu, accesul este controlat și limitat pe bază de autorizare individuală, în funcție de atribuții, iar intervențiile operative se desfășoară în condiții optime.

2. Cine are acces la informaţiile dumneavoastră şi către cine sunt divulgate acestea?

Datele cu caracter personal pot fi accesate și prelucrate numai de persoanele autorizate și instruite, astfel încât să protejăm atât identitatea dumneavoastră, cât şi integritatea sistemelor utilizate în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Primăria Orașului Otopeni asigură pregătirea continuă a personalului în privința confidențialității și protejării datelor cu caracter personal, pentru menținerea acurateței, integrității, securității, disponibilității și autenticității acestora și pentru transparența față de persoanele vizate a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal care le aparțin. 

În scopul conformării cu obligațiile legale ce ne revin, prelucrăm și transmitem în condiții de confidențialitate date cu caracter personal către alte instituții publice, locale și centrale, dintre care enumerăm entitățile cu care derulăm cele mai frecvente astfel de fluxuri:

 • DEPABD – Ministerul Afacerilor Interne
 • ANAF – Ministerul Finanțelor
 • Inspectoral Școlar – Ministerul Educației
 • Casa de Pensii - Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 • Direcția de Sănătate Publică – Ministerul Sănătății
 • Ministerul Mediului
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Culturii și Identității Naționale
 • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
 • Ministerul Tineretului și Sportului
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 • Ministerul Agriculturii
 • Ministerul Apărării Naționale
 • Ministerul Transporturilor
 • Ministerul Comunicațiilor
 • Instituția Prefectului
 • Consiliul Județean Ilfov
 • Etc.

 

De asemenea, în scopul îndeplinirii sarcinilor convenite prin contractele încheiate de Primăria Orașului Otopeni, putem transmite în condiții de confidențialitate datele cu caracter personal către parteneri, cum ar fi societăți de curierat și poștă, de transport, salubrizare, pază și ordine publică, servicii tehnice de construcții-instalații, comunicații, servicii sociale, culturale, sportive, etc. furnizate în interes public.

3. Cum protejăm integritatea informaţiilor dumneavoastră?

Primăria Orașului Otopeni pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a datelor cu caracter personal, care includ, fără a se limita la, servicii de pază și protecție umană, servicii și aplicații de securitate informatică, monitorizarea accesului la sistemele informatice și în incita spațiilor de lucru care aparțin instituției, inclusiv prin supraveghere video, acolo unde este necesară, în condițiile legii. În plus, toate acţiunile sensibile, inclusiv fiecare solicitare de autentificare, sunt înregistrate și monitorizate. Toate fişierele-jurnal salvate prin procedura de salvare de siguranţă a se şterg din benzile de salvare de siguranţă doar atunci când acestea se reciclează, dar datele înregistrărilor nu se recuperează dacă este necesară o restaurare a sistemului. 

De asemenea, măsurile de protecție permanente se revizuiesc regulat, se actualizează și se verifică sistematic, pentru a adapta nivelul de protecție la necesitățile curente și la nivelul impus de cerințele reglementărilor aplicabile. Procedurile includ efectuarea unor copii de rezervă a datelor în mod regulat, pentru a asigura capacitatea de recuperare în cazul unor situații de urgență sau incidente de securitate.

În funcție de necesități, măsurile de siguranță includ anonimizarea, pseudonimizarea sau criptarea datelor cu caracter personal prelucrate, precum și alte măsuri de protecție determinate cu ocazia evaluărilor de risc efectuate în mod regulat.

4. Cum puteţi verifica, modifica sau şterge informaţiile care vă privesc?

Pentru a asigura transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor dumneavoastră, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi privind datele cu caracter personal care vă aparțin:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare, inclusiv obținerea unei copii a datelor care vă aparțin și pe care le prelucrăm;
 • dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte sau considerați că este necesară actualizarea sau completarea lor;
 • dreptul de ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți și să solicitați transferarea către alt operator a datelor personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) https://www.dataprotection.ro;
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator.

Vom trata întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și vom răspunde în cel mai scurt timp posibil, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii unei solicitări valide. Condițiile de validitate a unei solicitări se consideră îndeplinite atunci când identitatea persoanei care efectuează solicitarea este confirmată, persoana este îndreptățită să primească acces la datele cu caracter personal la care se referă solicitarea, iar această solicitare este specifică, fondată, fără caracter excesiv.

În cazuri excepționale, asupra cărora vă vom informa în prealabil, durata maximă de răspuns se poate prelungi argumentat în mod obiectiv cu cel mult 2 luni, dacă este vorba despre o solicitare care necesită verificări ample și activități complexe necesare soluționării.

5. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră?

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este determinată de prevederile legilor speciale aplicabile, inclusiv pentru arhivarea acestora. Primăria efectuează periodic o salvare de siguranţă a datelor, ceea ce va asigura o restaurare corectă, în cazul în care aceasta este necesară. 

Primăria Orașului Otopeni revizuiește regulat registrele datelor cu caracter personal stocate, pentru a verifica necesitatea acestora, autenticitatea și integritatea lor, precum și pentru a asigura protejarea continuă a confidențialității și limitarea accesului doar la persoanele autorizate.

6. Informaţii de contact

Dacă doriţi să adresaţi întrebări sau să transmiteţi sesizări privind utilizarea informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul serviciului, accesaţi linkul de contact disponibil pe fiecare pagină a paginii de Internet www.otopeniro.ro aparținând Primăriei Orașului Otopeni sau scrieţi la următoarea adresă: 

Primăria Orașului Otopeni, Str. 23 August nr. 10, cod poștal 075100, Otopeni, Ilfov sau prin e-mail la adresa de email protectiadatelor@otopeniro.ro.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată în urma revizuirii regulate, iar versiunea nouă se publică imediat după aprobare.

29-Jan-20 


Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni